Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THPT VẠN XUÂN CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  TUYỂN TẬP 32 ĐỀ ANH VĂN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 17h:20' 12-01-2012
  Dung lượng: 707.3 KB
  Số lượt tải: 533
  Số lượt thích: 0 người

  ĐỀ SỐ 1
  ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG NĂM 2006
  MÔN : TIẾNG ANH – KHỐI D
  (Thời gian làm bài : 90 phút)

  PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (Từ câu 1 đến câu 60)
  Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị
  trí khác với ba từ còn lại trong mỗi câu:
  1.   A. equality B. difficulty C. simplicity D. discovery
  2.   A. tenant B. common C. rubbish D. machine
  3.   A. animal B. bacteria C. habitat D. pyramid
  4.   A. writer B. teacher C. builder D. career
  5.   A. company B. atmosphere C. customer D. employment

  Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau
  6. What beautiful eyes...................
  A. does she have
  B. she has
  C. has she
  D. she doesn`t have
  7. Make exercise a part of your daily................
  A. regularity
  B. chore
  C. routine
  D. frequency
  8. ..................  the storm, the ship couldn`t reach its destination on time.
  A. In case of
  B. In spite of
  C. Because of
  D. But for
  9. He completely.................   with what I said.
  A. accepted
  B. complained
  C. agreed
  D. argued
  10. I finished my homework a few days ahead................   the deadline.
  A. of
  B. to
  C. by
  D. at
  11. He hurried...............   he wouldn`t be late for class.
  A. since
  B. as if
  C. unless
  D. so what
  12. If she..............   rich, she would travel around the  world.
  A. would be
  B. is
  C. has been
  D. were
  13. Mary was the last applicant...................
  A. to be interviewed
  B. to be interviewing
  C. to interview
  D. to have interviewed
  14. Argentina..................   Mexico by one goal to nil in the match
  A. beat
  B. scored
  C. won
  D. knocked
  15. There should be no discrimintion on..................   of sex, race or religion.
  A. fields
  B. places
  C. areas
  D. grounds
  16. The cat was................   to wait for the mouse to come out of its hole.
  A. patient enough
  B. so patient
  C. enough patient
  D. too patient
  17. I can`t find my purse anywhere; I must................   it at the cinema.
  A. leave
  B. have left
  C. be leaving
  D. have been leaving
  18. ...................  of the workers has his own work.
  A. Every
  B. Each
  C. Other
  D. All


  19. The numbers add................   to 70.
  A. off
  B. up
  C. in
  D. out

  20. The equipment in our office needs................
  A. moderner
  B. modernizing
  C. modernized
  D. modernization
  21. The felt................   when the failed the exams the second time.
  A. discouraged
  B. annoyed
  C. undecided
  D. determined
  22. I have bought a present for my mother, and now I need some..............
  A. paper wrapper
  B. wrap paper
  C. wrapped paper
  D. wrapping paper
  23. Computer is one of the most important..................   of the 20th century.
  A. inventing
  B. inventories
  C. inventions
  D. inventors
  24. If they are not  careful with their accounts, their business will go...................
  A. poor
  B. bankrupt
  C. penniless
  D. broken
  25. It was really kind..............   you to help those poor people.
  A. by
  B. of
  C. at
  D. to
  26. Do you know.......................  ?
  A. what wrong was it with
  B. what`s wrong with it
  C. what wrong was with it
  D. what wrong is it with
  27. If you had taken my advice, you.............   in such difficulties.
  A. won`t be
  B. hadn`t been
  C. wouldn`t be
  D. wouldn`t have been

  28. Hair colour is one of.................   characteristics to be used in identifying people.
  A. the most obviously
  B. most obvious
  C. obviously the most
  D. the most obvious
  29. I would appreciate it...............   what I 
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓