Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THPT VẠN XUÂN CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  THAM KHẢO 1 ĐỀ ÔN TẬP HK 2 - E 12 (2012)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 07h:28' 13-01-2012
  Dung lượng: 47.9 KB
  Số lượt tải: 363
  Số lượt thích: 0 người


  ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH 12 – HỌC KỲ II

  *Chọn từ có cách phát âm khác với các từ còn lại:
  Câu 1:  A.  flood B.  floor C.  door D.  score
  Câu 2:  A.  tea B.  near C.  here D.  dear
  Câu 3:  A.  though B.  low C.  sound D.  know
  Câu 4:  A.  dropped B.  shopped C.  wicked D.  cooked
  Câu 5:  A.  asked B.  passed C.  stopped D.  lived
  Câu 6:  A.  washes B.  passes C.  rides D.  houses
  *Chọn từ có dấu trọng âm khác với những từ còn lại:
  Câu 7:  A.  together B.  dependent C.  company D.  succession
  Câu 8:  A.  center B.  delay C.  dentist D.  pension
  Câu 9:  A.  employment B.  population C.  successfully D.  environment
  Câu 10:A.  open B.  decide C.  picture D.  lucky
  *Chọn câu trả lời bằng cách chọn A,B,C hoặc D :
  Câu 11:  He has …… knowledge of history.
  A.  much B.  a few C.  some D.  many
  Câu 12:  Your house needs  …… before the new year .
  A.  painted B.  painting C.  paint D.  to paint
  Câu 13:  I prefer having Italian food to …… French wine.
  A.  drinks B.  be drunk C.  drinking D.  drink
  Câu 14:  Four-fifths of  the world’s  computers  use programmes … English.
  A.  from B.  in C.  by D.  with
  Câu 15:  …… the heavy traffic , they left very early.
  A.  Though B.  Despite C.  Because D.  Because of
  Câu 16:  I’m …… swimming in the lake in the morning.
  A.  be used to B.  uses to C.  used to D.  get used to
  Câu 17:  No sooner ……the homework than he watched TV.
  A.  had he done B.  he did C.  he had done D.  did he do
  Câu 18:  The school …… we studied last year is well-equipped
  A.  where B.  which C.  when D.  why
  Câu 19:  Before she …… a teacher, she had studied in Hanoi .
  A.  had been B.  was C.  has been D.  were
  Câu 20:  The picture cost 3,000 USD , …… ?
  A.  does it B.  did it C.  doesn’t it D.  didn’t it
  Câu 21:  You try to study hard to …… pace with your classmates.
  A.  catch B.  take C.  keep D.  hold
  Câu 22:  He can’t hear because of his  …… .
  A.  deafened B.  deaf C.  deafen D.  deafness
  Câu 23:  ……the weather was fine , we postponed the flight to Bahamas .
  A.  Although B.  Because C.  In spite of D.  Because of
  Câu 24:  Why are these two schools so different……each other?
  A.  at B.  of C.  with D.  from
  Câu 25:  My father …… drink tea every morning.
  A.  gets used to B.  is accustomed to C.  is used to D.  used to
  Câu 26:  Burning coal and oil releases other gases …… to humans.
  A.  harmlessly B.  harmfully C.  harmful D.  harmless
  Câu 27:  This is the first time Thomas …… to Vietnam .
  A.  has come B.  came C.  is coming D.  will have come
  Câu 28:  He had his mother …… his new shirt.
  A.  ironed B.  to iron C.  ironing D.  iron
  Câu 29:  Tom studies hard …… pass the final exam.

  A.  less B.  so that C.  to D.  in order that
  Câu 30:  Let’s go to the seaside , ………?
  A.  do you B.  shall we C.  do we D.  will you
  Câu 31:  When I came to the cinema, the film...shown for ten minutes.
  A.  will have been B.  has been C.  had been D.  was
  Câu 32:  Nonsmokers have become more  …… about smoking in public places.
  A.  militant B.  worried C.  confused D.  sad
  Câu 33:  He spent a lot of money……his new car.
  A.  for B.  on C.  to D.  by
  Câu 34
   
  Gửi ý kiến