Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THPT VẠN XUÂN CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  PART 7-E GRADE 11 - EXERCISES COLLECTION (2011)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 18h:15' 23-10-2011
  Dung lượng: 123.0 KB
  Số lượt tải: 961
  Số lượt thích: 0 người
  PART 7 – E GRADE 11 – CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP (2011)
  @@@ TEST 1:
  I.Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.
  1. A. traffic B. left-hand C. horseback D. husband
  2. A. road B. custom C. whole D. sole
  3. A. wound B. ground C. found D. mount
  4. A. drive B. revive C. live D. hive
  5. A. practice B. rice C. cite D. nice
  II.Pick out the word that has the stress pattern different from that of the other words.
  6. A. legal B. reverse C. custom D. travel
  7. A. perversity B. authority C. responsible D. revolution
  8. A. decree B. conquer C. general D. carriage
  9. A. logical B. passage C. conflict D. theory
  10. A. habit B. inhabit C. correct D. exciting
  III.Choose the underlined part ( A,B,C or D ) that is incorrect.
  11. Many people, when they got older, want to return to the town which they were born.
  A B C D
  12. They didn’t seem to take any notice about what the teacher said.
  A B C D
  13. He refused to tell us the reason for why he didn’t come to the meeting last week.
  A B C D
  14. If we are hurried, we’ll get to the library before it closes.
  A B C D
  15. It was such a small town that I had difficulty to find a job.
  A B C D
  16. The drum player is used to play with a dance band when he was young.
  A B C D
  17. If tomorrow the weather will not be fine, the match will be postponed.
  A B C D
  18. When they arrived at the airport, the plane has taken off.
  A B C D
  19. He has been studying in the library for 8 o’clock.
  A B C D
  20. As it was late, we decided taking a taxi home.
  A B C D
  IV. Choose the one (A,B,C or D) that best completes each sentences
  1. Their situations are now ____________ as employee has become employer.
  A. reversed B. reserved C. restores D. reverted
  2. It is very important for a firm or a company to ____________ changes in the market.
  A. keep pace with B. keep pace of C. keep in touch with D. keep track with
  3. I don’t like people who ____________ other people’s kindness.
  A. advantages B. take advantages of C. take advantage in D.take advantage of

  4. They are accustomed ____________ up late at weekends.
  A. with getting B. to get C. by getting D. to getting
  5. Please move along to make ____________ the new comer.
  A. seat for B. room for C. a room for D. place for
  6. I wish I ____________ a doctor, thinks the little boy.
  A. am B. were C. weren’t D. aren’t
  7. Their children enjoy ____________ with the cats.
  A. playing B. play C. to play D. the playing
  8. I hate ____________ when the weather is bad.
  A. walks B. to walk C. walking D. walk
  9. “You look exhausted”.- “I am. I ____________ all day.”
  A. am studying B. have been studying C. had studied D. studied
  10. I hope you don’t mind ____________ to come tonight.
  A. to be asked B. you were asked C. being asked D. we ask you
  11. Ann hasn’t been able to sleep ____________.
  A. since a few days B. for last week
   
  Gửi ý kiến