Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THPT VẠN XUÂN CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  PART 5 - GRADE 11-EXERCISES COLLECTION (2011)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 06h:47' 13-10-2011
  Dung lượng: 152.0 KB
  Số lượt tải: 1000
  Số lượt thích: 0 người
  PART 5 - GRADE 11 – EXERCISES COLLECTION NÂNG CAO(2011)
  @@@ TEST 1:
  I. Chọn câu trả lời đúng,bằng cách chọn A ,B,C hoặc D:
  1. Glass is usually ________ sand.
  A. made from B. made of C. made by D. made with
  2. They worked hard ________ they could pass the final examination.
  A. since B. because C. in case D. so that
  3. The weather was terrible. I wish it ________ warmer.
  A. were B. was C. has been D. had been
  4. The students in this class were made ________ very hard.
  A. learning B.having learnt C. learn D. to learn
  5. Up to now, I ________ a lot of information about her.
  A. will learn B. learnt C. would learn D. have learnt
  6. How ________ is your father?
  A. alive B. tall C. high D. single
  7. My parents first ________ each other at the Olympic Games in 1982.
  A. had meet B. met C. have met D. meet
  8. She has worked as a secretary ________ she graduated from college.
  A. since B. until C. before D. while
  9. Jim is five centimeters ________ than Tom.
  A. higher B. taller C. tallest D. tall
  10. If I had time, I ________ to the beach with you this weekend.
  A. will go B. will have gone C. would have gone D. would go
  11. His pronunciation causes me a lot of ________.
  A. difficulties B. difficult C. difficulty D. difficultly
  12. Jack insested that he didn’t need any help, ________ I helped him anyway.
  A. but B. besides C. however D. so
  13. My uncle ________ you met yesterday is a lawyer.
  A. which B. what C. whose D. whom
  14. The old man is said ________ all his money to an old people’s home when he died.
  A. have left B. to leave C. to have left D. to leaving
  15. Don’t waste time ________ that broken vase.
  A. mending B. mend C. for mending D. to mend
  II. Chọn từ có cách phát âm khác với các từ còn lại:
  1. A. golden B. grove C. chosen D. cover
  2. A. sunrise B. shut C. business D. summer
  3. A. lose B. women C. prove D. movie
  4. A. cheap B. child C. chair D. chemist
  5. A. lift B. sign C. light D. might
  III. Hoàn thành đoạn văn bằng cách chọn câu bên dưới:
  A) The world’s first film was shown in 1895 by two French brothers. Although it only (1) ______ of short, simple scenes, people loved it, and films have been popular ever since. The first films were silent, with titles on the screen to explain the story.
  Soon the public had (2) ____ favourite actors and actresses and, in this way, the first film stars appeared. In 1927, the first “talkie”, a film with sound, was shown and from then on, the public would only accept this kind of film.
  Further improvements continued, particularly in America, (3) _____ most of the world’s films were produced. With the arrival of television in the 1950s, (4) ____ people went to see films, but in recent years cinema audiences have grown again. More countries have started to produce films that influence film making and there are currently (5) ______ national film industries.
  1. A. considered B. consisted C. held D. belonged
  2. A. your B. their C. his D. our
  3. A. who B. which C. where D. when
  4. A. other B. each C. any D. fewer
  5. A. much B. lots C. plenty D. many
  B) It is very important to have healthy teeth. Good
   
  Gửi ý kiến